RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Każdorazowo kiedy w poniższej informacji mowa jest o „własnych” danych osobowych, należy rozumieć to sformowanie jako dane osoby (jej własne, nie osób trzecich), która dobrowolnie je przekazała.

Aby spełnić obowiązek ustawowy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski podaje poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Macierzanki 14, 05-822 Milanówek
– e-mail: biuro@zielone-sciany.pl
– tel.: +48 22 490 43 61 (sekretariat)

2. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski nie dokonuje profilowania na podstawie danych osobowych.
Po zakończeniu celu, o którym mowa poniżej dane zostaną usunięte.

3. Okres przechowywania danych osobowych

F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski będzie przechowywać dane do czasu zakończenia celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane będą usunięte.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe tylko, gdy będzie to niezbędne, aby zrealizować cel, na który pozyskaliśmy dane.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe przekazane F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, gdy:

1) została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie;
2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobie powierzającej/przekazującej swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo do wycofania zgody;
Gwarantujemy prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt podany w punkcie 1. powyżej.
2) prawo dostępu do własnych danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania własnych danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych;
7) prawo do przenoszenia własnych danych osobowych, tj. prawo otrzymania od F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski własnych danych osobowych, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski przesłał ww. dane do innego administratora danych osobowych. Przesłanie danych zostanie dokonane jeśli jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, można kontaktować się z F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski (dane kontaktowe w punkcie 1. powyżej).

8. Prawo wniesienia skargi

F.H.U. Uroczysko Cezary Podgórski  gwarantuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook
Instagram